Tin tức

Đăng ngày : 22/06/2022

Quý bằng hữu thân mến,

- Như quý bằng hữu cũng đã biết mỗi môn phái đều có sử dụng riêng một hoặc hai hệ thuộc tính, mỗi thuộc tính đều gắng liền với chiêu thức của phái ,

khi thuộc tính càng cao thì lượng sát thương mang lại càng lớn.

- Nhằm giải quyết vấn đề các môn phái được tuyển thêm môn đồ, nay Long Ca ra mắt thêm hệ thống gia tăng thuộc tính của từng môn phái sử dụng, giúp nhân vật dễ dàng nâng cao sát thương của chiêu thức môn phái.

 
Môn Phái Sử Dụng Thuộc Tính
Thiếu Lâm Huyền
Minh Giáo Hỏa
Cái Bang Độc(chính)Hỏa(phụ)
Võ Đang Huyền(chính)Băng(phụ)
Nga My Băng(chính)Huyền(phụ)
Tinh Túc Độc
Thiên Long Băng Hỏa Huyền Độc
Thiên Sơn Băng
Tiêu Dao Hỏa(chính)Độc(phụ)
Mộ Dung Huyền(chính)Băng(phụ)
 

Làm thế nào để có thể gộp buff thuộc tính?

- Một lần gộp buff cần nhân vật ăn đủ 6 buff :

 
Hệ Thuộc Tính Cho Từng Môn Phái
Thiếu Lâm - Bấm Vào Xem
  Môn Phái Thuộc Tính Gộp Lần Thứ | Tác Dụng
  Thiếu Lâm Huyền

  Lần 1(+1m5 , kháng +100k)

  Lần 2(+3m , kháng +200k)

  Lần 3(+4m , kháng +300k)

  Lần 4(+5m , kháng +400k)

  Lần 5(+6m , kháng +500k)

  Lần 6(+7m , kháng +300k)

  Lần 7(+8m , kháng +700k)Băng(hỗ trợ) +2m , kháng 1m

  Lần 8(+10m , kháng +1m)Băng(hỗ trợ) +4mm , kháng 2m

Minh Giáo - Bấm Vào Xem
  Môn Phái Thuộc Tính Gộp Lần Thứ | Tác Dụng
  Minh Giáo Hỏa

  Lần 1(+1m5 , kháng +100k)

  Lần 2(+3m , kháng +200k)

  Lần 3(+4m , kháng +300k)

  Lần 4(+5m , kháng +400k)

  Lần 5(+6m , kháng +500k)

  Lần 6(+7m , kháng +300k)

  Lần 7(+8m , kháng +700k)Độc(hỗ trợ) +2m , kháng 1m

  Lần 8(+10m , kháng +1m)Độc(hỗ trợ) +4mm , kháng 2m

Cái Bang - Bấm Vào Xem
  Môn Phái Thuộc Tính Gộp Lần Thứ | Tác Dụng
  Cái Bang

  Độc(chính)

  Hỏa(phụ)

  Lần 1(+1m5 , kháng +100k)Hỏa+600k kháng+100k

  Lần 2(+3m , kháng +200k)Hỏa+600k kháng+200k

  Lần 3(+4m , kháng +300k)Hỏa+600k kháng+300k

  Lần 4(+5m , kháng +400k)Hỏa+600k kháng+400k

  Lần 5(+6m , kháng +500k)Hỏa+600k kháng+500k

  Lần 6(+7m , kháng +300k)Hỏa+600k kháng+600k

  Lần 7(+8m , kháng +700k)Hỏa(hỗ trợ) +2m , kháng 1m

  Lần 8(+10m , kháng +1m)Hỏa(hỗ trợ) +4mm , kháng 2m

Võ Đang - Bấm Vào Xem
  Môn Phái Thuộc Tính Gộp Lần Thứ | Tác Dụng
  Võ Đang

  Huyền(chính)

  Băng(phụ)

  Lần 1(+1m5 , kháng +100k)Băng+600k kháng+100k

  Lần 2(+3m , kháng +200k)Băng+600k kháng+200k

  Lần 3(+4m , kháng +300k)Băng+600k kháng+300k

  Lần 4(+5m , kháng +400k)Băng+600k kháng+400k

  Lần 5(+6m , kháng +500k)Băng+600k kháng+500k

  Lần 6(+7m , kháng +300k)Băng+600k kháng+600k

  Lần 7(+8m , kháng +700k)Băng(hỗ trợ) +2m , kháng 1m

  Lần 8(+10m , kháng +1m)Băng(hỗ trợ) +4mm , kháng 2m

Nga My - Bấm Vào Xem
  Môn Phái Thuộc Tính Gộp Lần Thứ | Tác Dụng
  Nga My

  Băng(chính)

  Huyền(phụ)

  Lần 1(+1m5 , kháng +100k)Huyền+600k kháng+100k

  Lần 2(+3m , kháng +200k)Huyền+600k kháng+200k

  Lần 3(+4m , kháng +300k)Huyền+600k kháng+300k

  Lần 4(+5m , kháng +400k)Huyền+600k kháng+400k

  Lần 5(+6m , kháng +500k)Huyền+600k kháng+500k

  Lần 6(+7m , kháng +300k)Huyền+600k kháng+600k

  Lần 7(+8m , kháng +700k)Huyền(hỗ trợ) +2m , kháng 1m

  Lần 8(+10m , kháng +1m)Huyền(hỗ trợ) +4mm , kháng 2m

Tinh Túc - Bấm Vào Xem
  Môn Phái Thuộc Tính Gộp Lần Thứ | Tác Dụng
  Tinh Túc Độc

  Lần 1(+1m5 , kháng +100k)

  Lần 2(+3m , kháng +200k)

  Lần 3(+4m , kháng +300k)

  Lần 4(+5m , kháng +400k)

  Lần 5(+6m , kháng +500k)

  Lần 6(+7m , kháng +300k)

  Lần 7(+8m , kháng +700k)Hỏa(hỗ trợ) +2m , kháng 1m

  Lần 8(+10m , kháng +1m)Hỏa(hỗ trợ) +4mm , kháng 2m

Thiên Long - Bấm Vào Xem
  Môn Phái Thuộc Tính Gộp Lần Thứ | Tác Dụng
  Thiên Long BăngHỏaHuyềnĐộc

  Lần 1(BăngHỏaHuyềnĐộc +600k/loại , kháng/loại +100k)

  Lần 2(BăngHỏaHuyềnĐộc +1m2/loại , kháng/loại +200k)

  Lần 3(BăngHỏaHuyềnĐộc +1m8/loại , kháng/loại +300k)

  Lần 4(BăngHỏaHuyềnĐộc +2m4/loại , kháng/loại +400k)

  Lần 5(BăngHỏaHuyềnĐộc +3m/loại , kháng/loại +500k)

  Lần 6(BăngHỏaHuyềnĐộc +3m6/loại , kháng/loại +600k)

  Lần 7(BăngHỏaHuyềnĐộc +4m2/loại , kháng/loại +700k)

  Lần 8(BăngHỏaHuyềnĐộc +4m8/loại , kháng/loại +800k)

Thiên Sơn - Bấm Vào Xem
  Môn Phái Thuộc Tính Gộp Lần Thứ | Tác Dụng
  Thiên Sơn Băng

  Lần 1(+1m5 , kháng +100k)

  Lần 2(+3m , kháng +200k)

  Lần 3(+4m , kháng +300k)

  Lần 4(+5m , kháng +400k)

  Lần 5(+6m , kháng +500k)

  Lần 6(+7m , kháng +300k)

  Lần 7(+8m , kháng +700k)Huyền(hỗ trợ) +2m , kháng 1m

  Lần 8(+10m , kháng +1m)Huyền(hỗ trợ) +4mm , kháng 2m

Tiêu Dao - Bấm Vào Xem
  Môn Phái Thuộc Tính Gộp Lần Thứ | Tác Dụng
  Tiêu Dao

  Hỏa(chính)

  Độc(phụ)

  Lần 1(+1m5 , kháng +100k)Độc+600k kháng+100k

  Lần 2(+3m , kháng +200k)Độc+600k kháng+200k

  Lần 3(+4m , kháng +300k)Độc+600k kháng+300k

  Lần 4(+5m , kháng +400k)Độc+600k kháng+400k

  Lần 5(+6m , kháng +500k)Độc+600k kháng+500k

  Lần 6(+7m , kháng +300k)Độc+600k kháng+600k

  Lần 7(+8m , kháng +700k)Độc(hỗ trợ) +2m , kháng 1m

  Lần 8(+10m , kháng +1m)Độc(hỗ trợ) +4mm , kháng 2m

Mộ Dung - Bấm Vào Xem
  Môn Phái Thuộc Tính Gộp Lần Thứ | Tác Dụng
  Mộ Dung

  Huyền(chính)

  Băng(phụ)

  Lần 1(+1m5 , kháng +100k)Băng+600k kháng+100k

  Lần 2(+3m , kháng +200k)Băng+600k kháng+200k

  Lần 3(+4m , kháng +300k)Băng+600k kháng+300k

  Lần 4(+5m , kháng +400k)Băng+600k kháng+400k

  Lần 5(+6m , kháng +500k)Băng+600k kháng+500k

  Lần 6(+7m , kháng +300k)Băng+600k kháng+600k

  Lần 7(+8m , kháng +700k)Băng(hỗ trợ) +2m , kháng 1m

  Lần 8(+10m , kháng +1m)Băng(hỗ trợ) +4mm , kháng 2m

 
 

 
 

- Khi nào bằng hữu đủ điều kiện để gộp buff thuộc tính, hãy liên lạc ngay cho Administrator Game4You để tiến hành gộp buff bạn nhé.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BQT Thiên Long Game4You
Mọi chi tiết xin liên hệ :
Administrator : Administrator Hỗ Trợ